Algemene voorwaarden Ken je Kracht

 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1.  Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Ken je Kracht met een deelnemer gesloten programma- of coachovereenkomsten.

1.2.  Opdrachtnemer is Ken je Kracht. Deelnemer is degene die toegelaten is voor deelname aan een training of opleiding of een coachtraject bij Ken je Kracht, hierna te noemen deelnemer.

1.3.  Programma’s van Ken je Kracht bestaan uit opleidingen, maatwerkprogramma’s en overige trainingen. Een opleiding van Ken je Kracht is een open leerprogramma, variërend in aantal dagen en studiebelasting. Een maatwerkprogramma wordt geheel opgesteld in onderling overleg tussen de deelnemer en Ken je Kracht en kent als zodanig geen eigen inschrijvingsprocedure. Alle overige groepsgewijze studiemogelijkheden, zoals workshops, conferenties en seminars, vallen onder de noemer ‘overige trainingen’.

1.4.  Coachtrajecten. Naast de in artikel 1.3. genoemde Programma’s biedt Ken je Kracht coaching aan. Een coachtraject is een individueel traject en wordt in onderling overleg afgesproken tussen deelnemer (en, indien noodzakelijk, leidinggevende van deelnemer) en Ken je Kracht. De artikelen in deze algemene voorwaarden betreffende een programma zijn daarom niet van toepassing op Coachtrajecten, tenzij deze expliciet geldend zijn verklaard.

Omvang van de verplichtingen

2.1. Ken je Kracht verplicht zich tot zodanige nakoming van de overeenkomst, als naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van Ken je Kracht verlangd mag worden. De overeenkomst vormt voor Ken je Kracht een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Dit geldt eveneens als het Ken je Kracht derden inschakelt voor het uitvoeren van programma’s en coachtrajecten.

Inschrijving voor een programma

3.1. De deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma door het invullen van het betreffende inschrijfformulier op www.kenjekracht.nl. De ontvangstdatum geldt als inschrijfdatum.

Toelating en plaatsing deelnemer

4.1.  Als een intakegesprek deel uitmaakt van de toelating, besluit Ken je Kracht over de uiteindelijke toelating van de kandidaat-deelnemer. Dit kan een telefonische of mondelinge intake zijn.

4.2.  Ken je Kracht laat programma’s doorgaan bij voldoende deelnemers. Kan een programma wegens onvoldoende deelnemers geen doorgang vinden, dan biedt het Ken je Kracht een alternatief aan de deelnemer aan. Indien er zich meer deelnemers ingeschreven hebben dan er beschikbaarheid is, geschiedt de plaatsing in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier.

Vertrouwelijkheid

5.1. Ken je Kracht, haar partners, medewerkers en/of door Ken je Kracht ingeschakelde derden, zullen de door deelnemers verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Kosten en betaling

6.1.  De kosten van een programma staan vermeld bij de informatie over het betreffende programma. Hierbij staat tevens een indicatie van de kosten voor de accommodatie tijdens het programma. De vermelde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen.

6.2.  De vermelde programmaprijzen zijn exclusief BTW.

6.3.  De opleidings- en trainingsprogramma’s van Ken je Kracht vallen (op dit moment) onder de onderwijsvrijstelling en zijn daardoor vrijgesteld van btw-afdracht. Andere, niet onderwijs gerelateerde programma’s van Ken je Kracht kennen btw-afdracht.

6.4.  De accommodatiekosten worden apart vermeld en zijn afhankelijk van het gekozen arrangement. Deze kosten staan vermeld exclusief (doorbelaste) 9% btw.

6.5.  Ken je Kracht verstuurt met de bevestiging van inschrijving de factuur voor het bedrag voor het programma, alsmede (indien van toepassing) voor de kosten van de accommodatie. Deze factuur dient twee weken voor aanvang van het programma te zijn voldaan.

6.6.  Coachtrajecten worden gefactureerd conform de in onderling overleg gemaakte afspraken.

Materiaal

7.1. De kosten van het door Ken je Kracht gebruikte materiaal zijn inbegrepen in de prijs voor de trainingen. Het copyright van het materiaal berust bij de schrijver, in de meeste gevallen een vennoot of trainer van Ken je Kracht. Het opleidingsmateriaal blijft te allen tijde eigendom van Ken je Kracht.

Annulering door de deelnemer

8.1. Annulering van deelname aan een programma moet schriftelijk of per email gebeuren.

8.2. Gedane betalingen voor de opleiding worden zonder aftrek van kosten geretourneerd.

Kosteloos annuleren van de opleiding kan tot 2 maanden vóór aanvang van het programma. Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van het programma brengt Ken je Kracht 50% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening. Bij annulering tot 2 weken vóór aanvang van het programma brengt Ken je Kracht 75% van het totaal verschuldigde bedrag in rekening. Daarna zijn alle kosten voor het programma verschuldigd, tenzij Ken je Kracht meent dat een ander de plaats van de verhinderde deelnemer kan innemen.

Voor de verblijfskosten gelden andere afspraken. Een bedenktermijn van twee weken geldt niet voor de verhuur van accommodatie. Indien Ken je Kracht al heeft moeten reserveren gelden de algemene voorwaarden van de accommodatie voor de verblijfskosten.

8.3.  Als een deelnemer tijdens het programma gedeeltelijk verhinderd is of voortijdig het programma wil beëindigen, ontvangt Ken je Kracht hierover zo spoedig mogelijk bericht. Betalingen over het niet-genoten deel van het programma worden niet geretourneerd.

8.4.  Annulering door de deelnemer van een coachtraject dient telefonisch te gebeuren. Bij annulering van een coachsessie korter dan twee dagen (48 uur) vóór de sessie kunnen de kosten van de sessie in rekening worden gebracht. De kosten van de coachruimte worden doorberekend volgens de geldende algemene voorwaarden van de gehuurde ruimte. Wordt een coachsessie niet geannuleerd en verschijnt de deelnemer niet, dan worden de kosten van de coachsessie altijd in rekening gebracht.

Download de algemene voorwaarden